• ONZE WINKEL

  Knikarmscherm.nl (onderdeel van Budget Zonwering)
  Postbus 158
  1200 AD Hilversum
  Email: info@knikarmscherm.nl

  Dankzij onze 4 zekerheden kunt u snel, eenvoudig, veilig én voordelig bij ons uw knikarmscherm naar keuze bestellen. U kunt onze producten heel eenvoudig in slechts een paar kliks geheel naar eigen wens bestellen. Dankzij onze lage kosten en massa productie kunnen wij al onze producten tegen zeer lage prijzen aanbieden. Betalen kan vooruit per iDEAL of onder rembours, á contant of per pin aan de chauffeur. Hierdoor is betalen bij ons dus ook altijd veilig.

  Bezorging:
  Alle producten worden gratis thuisbezorgd.

 • GRATIS BEZORGING

  Knikarmscherm.nl de specialist.

  Gratis Bezorging:

  Alle producten worden gratis thuisbezorgd door heel Nederland (uitgezonderd de wadden eilanden). U betaald contant of per pin aan de chauffeur, onder rembours of via ideal.


 • CONTACT

  KNIKARMSCHERM.NL is onderdeel van Budget Zonwering BV


  Postbus 158
  1200 AD Hilversum
  Email: info@knikarmscherm.nl


  Alle producten worden gratis thuisbezorgd.

 • BESTELINFORMATIE

  Bestellen van uw Knikarmscherm:

  Bekijk ons aanbod en klik de producten aan welke u in uw interesse vragen. Wij bieden u de laagste prijs van Nederland en de snelste levering. Alle producten worden gratis thuisbezorgd.

  U kunt onze knikarmschermen gemakkelijk bestellen door op de bestel button te klikken. U kunt kiezen voor een betaling vooraf of onder rembours aan de chauffeur.

 • HISTORIE

  KNIKARMSCHERM.NL onderdeel van Budget Zonwering BV

  Knikarmscherm.nl is een internet bestelsite waar u knikarmschermen snel, veilig en geheel naar eigen keuze kunt bestellen. Knikarmscherm.nl staat voor het leveren van kwalitatieve knikarmschermen voor een scherpe prijs. De zonwering kan voor een lage prijs aangeboden worden door de besparing van verschillende kosten doordat de producten rechtstreeks van fabrikant naar de klant gaan. Tevens kunnen wij scherpe prijzen aanbieden vanwege de besparing op loonkosten door het gebruik van de webshop.

  Door onze jarenlange ervaring heeft u de mogelijkheid een knikarmscherm van topkwaliteit te bestellen in slechts een paar clicks. De producten die u besteld worden gratis op het aangegeven adres afgeleverd. Op Knikarmscherm.nl bent u dus zeker van een Knikarmscherm van topkwaliteit voor fabrieksprijzen!

 • ADVIES & SERVICE


  KNIKARMSCHERM.NL

  Postbus 158
  1200 AD
  Hilversum

  Dankzij onze 4 zekerheden kunt u snel, eenvoudig,veilig én voordelig bij ons uw knikarmscherm naar keuze bestellen. U kunt onze producten heel eenvoudig in slechts een paar kliks geheel naar eigen wens bestellen. Dankzij onze lage kosten en massa productie kunnen wij al onze producten tegen zeer lage prijzen aanbieden. Betaling geschiedt vooraf per Ideal of onder rembours als contante of pin betaling aan de chauffeur. Hierdoor is betalen bij ons ook altijd veilig.

  Bezorging:

  Alle producten worden gratis thuisbezorgd.

 • HOME
  Onze Knikarmschermen
 Madrid
 Valencia
 Barcelona
 Barcelona Plus
 Sevilla
 Malaga
 Murcia
 Luca


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Knikarmscherm.nl Deze tekst geldt vanaf 1 januari 2012.Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen met Knikarmscherm.nl

1.2.     Standaardvoorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Knikarmscherm.nl zijn aanvaard.


Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.      Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan Knikarmscherm.nl mag uitgaan.

2.2.     Knikarmscherm.nl heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan afnemer.

2.3.     De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Prijzen worden uitgedrukt in Euro’s of andere valuta indien nadrukkelijk aangegeven.

2.4.    De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Knikarmscherm.nl niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.


Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.    Tenzij anders is overeengekomen behoudt Knikarmscherm.nl de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.    
    Deze stukken blijven eigendom van Knikarmscherm.nl en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Knikarmscherm.nl te retourneren, op straffe van een boete van
    € 500,00 per dag.


Artikel 4: Overeenkomsten

4.1.    Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Knikarmscherm.nl. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Knikarmscherm.nl dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4.2.    Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen aan de zijde van de Knikarmscherm.nl, zijn voor Knikarmscherm.nl verbindend niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.

4.3.    Wijziging van of aanvullingen op een bestaande overeenkomst binden Knikarmscherm.nl niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.

4.4.    Knikarmscherm.nl is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.


Artikel 5: Levertijd en leverplaats

5.1.     Levering geschiedt, ook in geval montage overeengekomen is, af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van Knikarmscherm.nl.

5.2.     Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Knikarmscherm.nl en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen. Ingeval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.

5.3.     Op de afnemer rust een afnameplicht.

5.4.     De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Knikarmscherm.nl kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanspraak geven op schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

Ingeval afnemer een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Knikarmscherm.nl aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een overschrijding van de levertijd, zulks met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1.    Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Knikarmscherm.nl niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Knikarmscherm.nl bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Knikarmscherm.nl het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

6.2.    Daarnaast heeft Knikarmscherm.nl het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

6.3.    Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Knikarmscherm.nl liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door Knikarmscherm.nls en/of onderaannemers van Knikarmscherm.nl aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

6.4.    Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

6.5.    Als Knikarmscherm.nl zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1.     Knikarmscherm.nl is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Knikarmscherm.nl toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Knikarmscherm.nl verzekerd is, dan wel redelijkerwijs -gezien de in de branche geldende gebruiken- verzekerd had behoren te zijn en die feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van Knikarmscherm.nl wordt uitgekeerd.
    Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
    a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij en voor zover Knikarmscherm.nl daarvoor verzekerd is.   
    b) Knikarmscherm.nl is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover Knikarmscherm.nl daarvoor verzekerd is.
    c) De door Knikarmscherm.nl te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door afnemer geleden schade.

7.2.    Afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van Knikarmscherm.nl zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan Knikarmscherm.nl toe te rekenen tekortkoming.

7.3.    Ingeval de afnemer een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Knikarmscherm.nl aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een hem toe te rekenen tekortkoming zulks met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8: Garantie

8.1.    Er wordt een garantie verstrekt op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze garantie geldt tevens op het motorische gedeelte, doch niet op de elektronische besturings- en bedieningscomponenten, waarvoor een garantie van een half jaar geldt.

8.2.    Er wordt een garantie verstrekt op binnenzonweringen gedurende een periode van 1 jaar na levering.

8.3.    Voor de niet met name genoemde productsoorten in artikelen 8.1. en 8.2. wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

8.4.    Indien de toeleverancier van Knikarmscherm.nl verdergaande, of in tijd of in omvang, garanties verstrekt worden de in artikelen 8.1., 8.2. en 8.3. genoemde garanties met de garanties van de toeleverancier aangevuld met inachtneming van de beperkende bepalingen van die toeleverancier.
    (NB: de beperkende bepalingen van de toeleverancier houden in de meeste gevallen in dat de garantie zich slechts uitstrekt tot het vervangen van de productsoort of het productonderdeel. (De)montagekosten, arbeidsloon etc. vallen niet onder de garantie).

8.5.    Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, door afnemer of derden, of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens afnemer zelf of door derden aangebracht, vallen buiten de garantie.

8.6.    Afnemer heeft onder de bovenstaande voorwaarden recht op gratis herlevering van het ondeugdelijke product dan wel op reparatie van het ondeugdelijke product, dan wel op creditering van een evenredig deel van de factuur, één en ander ter keuze van Knikarmscherm.nl. Afnemer dient te allen tijde Knikarmscherm.nl de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen.

    Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van Knikarmscherm.nl een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Knikarmscherm.nl zal alsdan aan de afnemer de kosten vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor Knikarmscherm.nl gemoeid zou zijn geweest met eigen herstel.

8.7.    De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer - zowel financieel als anderszins - heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

8.8.    De afnemer wordt op de onderstaande producteigenschappen geattendeerd:

    Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen.
   
    In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijv. wafel- of visgraatpatroon)
   
8.9    Ingehuurde klimmaterialen en hoogwerkers vallen buiten de garantie en zijn voor rekening van afnemer.

Artikel 9: Betaling

9.1.    Alle betalingen geschieden ten kantore van Knikarmscherm.nl.

9.2.    Alle betalingen door afnemer geschieden binnen de overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen geschiedt betaling bij aflevering.

9.3.    Indien er sprake is van schuldeisersverzuim als bedoeld in art 6:58 BW en volgende is Knikarmscherm.nl gerechtigd tot facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen, dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.

9.4.    Verrekening van een tegenvordering met hetgeen aan Knikarmscherm.nl verschuldigd is, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld, dan wel uitdrukkelijk door Knikarmscherm.nl is erkend.

9.5.    Wanneer de betaling niet overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 9.2. heeft plaatsgevonden is Knikarmscherm.nl gerechtigd aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, vanaf de factuurdatum, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10 % per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

9.6.    Knikarmscherm.nl is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door afnemer verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
    De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend volgens het onderstaande tarief:
    over de eerste     e    2.950,00    15%
    over het meerdere tot    e    5.900,00    10%
    over het meerdere tot    e    14.750,00    8%
    over het meerdere tot    e    59.000,00    5%
    over het meerdere boven    e    59.000,00    3%

9.7.    Zaken die afnemer aan Knikarmscherm.nl ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins in handen heeft gesteld, hoeft Knikarmscherm.nl niet eerder aan afnemer terug te geven dan nadat afnemer al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan Knikarmscherm.nl verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 10: Prijswijziging

10.1.    De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.

10.2.     Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden is Knikarmscherm.nl bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies, belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.

10.3.    Blijken door of vanwege afnemer verstrekte inlichtingen, waarop Knikarmscherm.nl bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuiste of onvolledig, dan kan Knikarmscherm.nl naar zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende extra kosten aan afnemer in rekening brengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.    De eigendom van te leveren zaken gaat niet eerder op afnemer over dan nadat deze al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van Knikarmscherm.nl aan deze verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 12: Reclamaties of klachten

12.1.    Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Knikarmscherm.nl ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan Knikarmscherm.nl schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

12.2.    Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend

12.3    Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of Knikarmscherm.nl niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
 

Artikel 13: Ontbinding

13.1.    Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Knikarmscherm.nl richt, zal hij te allen tijde eerst Knikarmscherm.nl schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

13.2.    Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst tijdens dat verzuim onmogelijk wordt, doordat Knikarmscherm.nl tekort is geschoten in de zorg die van hem in de gegeven omstandigheden verwacht mocht worden.


Artikel 14: Geschillen; toepasselijk recht

14.1.    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing

14.2.    De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

14.3    Alle geschillen, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Knikarmscherm.nl. Knikarmscherm.nl is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bepalingen te hanteren.